ไทธนบุรี มอบทุน บพข. สนับสนุนเทคโลโลยีสีเขียว ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยสู่ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนวัตกรรม

ไทธนบุรี มอบทุน ร่วมกับ บพข.สนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยสู่ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนวัตกรรม

3 ฝ่าย ร่วมใจ สนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว เปลี่ยนจากเคมีสู่เกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจ ช่วยสุขภาพคนไทย ช่วยคืนดินดีน้ำดีให้โลก

บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด และผู้จัดจำหน่ายหลักของ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม มุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรปลอดสาร มอบทุนวิจัยให้แก่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หรือ ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)   ด้วยปณิธานที่สอดคล้องในเรื่องของการผลักดันให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณอรธิชา ธรรมเกิดทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินสดจำนวน 3,715,000 บาท เป็นทุนวิจัยในระยะที่ 1 – ระยะที่ 2 (พ.ศ.2563-2566) เพื่อสนับสนุนโครงการ การใช้เทคโนโลยีสีเขียวในการปรับเปลี่ยนเกษตรที่มีสารเคมีตกค้างให้เป็นเกษตรปลอดสารเคมี โดยมี  ศ.ดร. พวงรัตน์ แก้วล้อม (ขจิตวิชยานุกูล) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยดีเด่น ที่ทำงานด้านการแก้ปัญหาการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผู้ดูแลโครงการเป็นผู้รับมอบ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกันของทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้ จะสามารถรวมเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการเปลี่ยนเกษตรที่มีสารเคมีตกค้างสู่เกษตรปลอดสารเคมี  เพิ่มความปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต และคืนความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ได้บริโภคผลผลิตที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีก่อโรค อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการเกษตรไทย ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

#ไทธนบุรี #ไทธนมอล์ #Thaithonburi #Thaithonmall #ยกระดับเกษตรไทย #เกษตรปลอดสาร